Burg Herzberg Festival, Germany
July 27, 2017
8:00 pm